Müügitingimused

HYDROSEAL OÜ E-POE ÜLDTINGIMUSED

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja Hydroseali kodulehel asuva e-poe (edaspidi e-pood) omaniku Hydroseal OÜ vahel e-poe vahendusel toodete müümisel ja ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete müümisel ja ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Hydroseal OÜ on õigustatud vajadusel e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi muutma ning täiendama. Tingimuste muutmisest ja täiendustest teavitatakse kliente internetilehekülje www.hydroseal.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest leheküljel www.hydroseal.ee/tingimused. Samuti on Hydroseal OÜ õigustatud muutma oma e-poe hinnakirja. Kui klient esitas oma tellimuse enne tingimuste või hinnakirja muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja Hydroseal OÜ vahel tekkinud õigussuhtele kliendi poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja, v.a juhtudel, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Kauba hind

2.1. E-poe hinnad kehtivad käesolevate tingimuste punkti 4.3. alapunktis 1) või 2) sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
2.3. Kui klient valib tarneviisiks “Hydroseal OÜ transport”, siis lisandub ostetud toodetele transpordi maksumus, mis arvutatakse vastavalt tellitud kauba gabariitidele, kaalule, kogusele ning tellimuses näidatud tarneaadressile. Transpordi maksumus lisatakse kliendile väljastatavale arvele. Kaubale on võimalik kliendil ka ise järele tulla. Sel juhul arvele transpordi maksumust ei lisandu.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi ostukorvi sisu täiendatakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule „LISA OSTUKORVI“.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu saab muuta leheküljel www.hydroseal.ee/ostukorv lahtris „KOGUS“. Tellimuse vormistamiseks tuleb vajutada nupule „KINNITA TELLIMUS”. Seejärel suunatakse klient tellimuse vormistamise leheküljele.
3.3. Tellimuse vormistamise lehel tuleb sisestada nõutavad andmed ning vajutada nupule „ESITA TELLIMUS”. Peale seda saadetakse kliendi tellimus meie klienditeenindajale, kes vaatab tellimuse üle ning väljastab vastavalt tellimusele koostatud arve. Arve saadetakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile.
3.4. Tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tasub olla äärmiselt tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kliendi poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.5. Toodete ostu-müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvel märgitud summa täies mahus laekumisest Hydroseal OÜ arveldusarvele.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse aluseks olev arve saadetakse koos tellimuse kinnitusega elektronpostiga kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad tellimuses sisalduvale infole.
4.2. Toodete eest saab tasuda kliendile sobival viisil ja ajal (näiteks ülekandega, pangakontoris, makseautomaadiga).
4.3. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub ettemaksuna. Tasumisele kuulub 100% arvel märgitud summast ja arvet saab tasuda 7 päeva jooksul alates arve väljastamisest.
4.4. Kliendi tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui klient ei ole 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud ettemaksu.
4.5. Müügiarve toimetatakse kliendile e-postiga peale arve täies ulatuses tasumist.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt käesolevate tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted kliendile kohale kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud arve aadressil või tarneaadressil juhul, kui on märgitud kohale toimetamiseks arve aadressist erinev aadress. Ühtlasi võetakse kliendiga ühendust kirja pandud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal, et täpsustada kauba kohaletoimetamisega seonduvad detailid.
5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab transpordifirma kohale hiljemalt käesolevate tingimuste punktis N määratud tähtaja jooksul, juhul kui kliendiga pole kokku lepitud mõni teine sobiv aeg.
5.3. Juhul, kui kliendi poolt tellitud toodet ei ole hetkel laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Hydroseal OÜ ei vastuta, teatame sellest kliendile kliendi poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.5. ning ühtlasi anname teada kliendi poolt tellitud toote kohaletoimetamise uue tähtaja. Juhul, kui klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on kliendil õigus oma tellimus tühistada (lugege täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning kliendi poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse kliendile.
5.4. Kui kliendi poolt tellitud tooted on transpordifirmale üle antud, võtab transpordifirma kliendiga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
5.5. Transpordifirma toimetab tooted kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine on võimalik kokkuleppel ja võimalusel.
5.6. Palume jälgida tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Hydroseal OÜ ja transpordifirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.7. Tooted antakse kulleri poolt kliendile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt tellitud kauba seisukord üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane märkus. Ühtlasi palume kliendil vigastatud pakendiga tootest teatada koheselt ka elektronposti aadressil info@hydroseal.ee või Hydroseal OÜ kontakttelefonil +372 7 303 733. Transpordifirma poolt vigastatud kaup asendatakse samaväärsega.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Kliendil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Hydroseal OÜ elektronposti aadressile info@hydroseal.ee vastavasisulise teate koos arve viitenumbri ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Hydroseal OÜ kontakttelefonil +372 7 303 733.
6.2. Peale toodete kättesaamist on kliendil (VÕS mõistes Tarbijal) 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, täites vastavasisulise reklamatsiooni vormi.
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 4.4 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse kliendile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a. käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel.
6.4. Kui tagastatav toode on kahjustatud ja kahjustamine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Hydroseal OÜ-st või on kahjustused tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Hydroseal OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine kliendi poolt toote eest tasutud ning kliendile tagastamisele kuuluvast summast. Tasaarvestamiseks saadab Hydroseal OÜ kliendile tasaarvestamise avalduse kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud e-posti aadressile. Juhul, kui klient ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on kliendil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks kliendi ja Hydroseal OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Hydroseal OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete kliendile üleandmisest.
7.2. Hydroseal OÜ ei vastuta:
1) kliendi süül toote kahjustumise või rikkumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel tuleb kliendil täita reklamatsiooni vorm ( Toote_reklamatsiooni_vorm.pdf ) hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab klient õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.
7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta tootega või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Hydroseal OÜ kulul.
7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.6. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on kliendil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Hydroseal OÜ vastutab kliendi ees ja klient vastutab Hydroseal OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Hydroseal OÜ ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Hydroseal OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Hydroseal OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Hydroseal OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist e-poe andmebaasist.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.
9.3. Kliendi ja Hydroseal OÜ vahel seoses e-poe vahendusel toodete ostmise ja müümisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

0
Minu ostukorv